საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები


შემოდგომის  სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

  • საგამოცდო პერიოდი :

ა)  დასკვნითი გამოცდები - 2018 წლის  17 იანვარი - 6 თებერვალი

ბ)  დამატებითი გამოცდები - 2018  წლის  12 თებერვალი -  24 თებერვალი


გაზაფხულის  სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

  • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2018 წლის  26 თებერვალი - 2018  წლის  16 ივნისი
  • აკადემიური რეგისტრაცია -  2018 წლის 12 თებერვალი - 2 მარტი
  • შუალედური შეფასების კვირა - 2018 წლის  16 აპრილი - 21 აპრილი
  • საგამოცდო პერიოდი :

ა)  დასკვნითი გამოცდები - 2018 წლის  20 ივნისი  - 11 ივლისი

ბ)  დამატებითი გამოცდები - 2018 წლის  17 ივლისი -  28 ივლისი


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

2017-2018  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ  სწავლის საფასურის 3 ეტაპად  გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

  1. სწავლის საფასურის არანაკლებ 30% -სა  - 2018  წლის  25 თებერვალამდე;
  2. სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60% ისა  - 2018  წლის  16 აპრილამდე;
  3. სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2018 წლის  20  ივნისამდე.

შენიშვნა:  შუალედური შეფასების აღდგენის კვირეული განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით ფაკულტეტების დეკანების წარდგინების საფუძველზე.


კონტაქტი