საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

2016-2017 სასწავლო წლის II სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტუარა


1. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2017 წლის 1 მარტი - 2017 წლის 12 მარტი

2. სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2017 წლის 13 მარტი - 2017 წლის 24 ივნისი

3. აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია - 2017 წლის 6 მარტი - 18 მარტი

4. შუალედური შეფასების კვირა - 2017 წლის 1 მაისი - 6 მაისი

5. საგამოცდო პერიოდი :

ა) დასკვნითი გამოცდები - 2017 წლის 26 ივნისი - 15 ივლისი
ბ) დამატებითი გამოცდები - 2017 წლის 21 ივლისი - 5 აგვისტო

 

შენიშვნა: შუალედური შეფასების აღდგენის კვირეული განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით ფაკულტეტების დეკანების წარდგინების საფუძველზე.