საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

სამაგისტრო პროგრამები


იურიდიული ფაკულტეტი

სამართალი

განათლების ფაკულტეტი

განათლების მეცნიერებები /  საგნის/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების მეთოდიკა

განათლების ფსიქოლოგია (სკოლის ფსიქოლოგია)

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

მათემატიკის და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მათემატიკა

გამოყენებითი მათემატიკა

გამოყენებითი სტატისტიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების  პროგრამული უზრუნველყოფა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოსამედიცინო ფიზიკა და ინჟინერია

გამოყენებითი ბიოლოგია

კონსტრუქციული (გამოყენებითი) გეოგრაფია და გარემოს დაცვა

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა

მიკრობიოლოგია

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალური ფსიქოლოგია

სოციოლოგია

პოლიტიკის მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თეოლოგია

არქეოლოგია

ევროპული ენები და ლიტერატურა /The European Languages and Literature

  • მოდულები - ინგლისური ფილოლოგია ● სლავური ფილოლოგია ● გერმანული ფილოლოგია ● ფრანგული ფილოლოგია 
  • Modules - English  Philology ● Slavic Philology  ● German Philology  ● French  Philology

ისტორია

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

ქართული ფილოლოგია  (Georgian Philology)

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ორ სასპეციალიზაციო მოდულს:

  • ქართველური ენათმეცნიერება (Kartvelian Linguistics)
  • ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა  (Georgian Literary Studies)